alt
UWV Cliëntenraad Overijssel & Gelderland-Noord

UWV Cliëntenraad Overijssel & Gelderland-NoordOver onze raad

De cliëntenraad Overijssel en Gelderland-Noord behartigt de belangen van cliënten van UWV. Cliënten zijn dan mensen die een uitkering krijgen van UWV. Denk hierbij aan WW, WIA, of Wajong. Cliënten kunnen ook als werkzoekenden ingeschreven staan. De drie kantoren van UWV die in het district vallen waar de raad mee van doen heeft, zijn Apeldoorn, Hengelo en Zwolle.

Ook de leden van de cliëntenraad hebben gemeen dat zij een relatie hebben met UWV zoals hiervoor beschreven. De achtergronden van de leden verschillen van elkaar. Dit maakt ook dat de punten in de raad vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Dit komt de besluitvorming ten goede.

De raad wil een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden. De inzet is steeds gericht op verbetering van dienstverlening aan UWV-cliënten, en dat te doen in goed overleg met UWV. De raadsleden doen dit gezamenlijk en op een betrokken wijze.

Er ontstaan regelmatig vacatures. Bijvoorbeeld doordat leden weer werk vinden, gepensioneerd raken of de zittingsduur is verstreken. Mensen die belangstelling hebben, kunnen zich altijd melden bij de adviseur cliëntenparticipatie van de raad.

De leden van de cliëntenraad hebben zitting in een of meerdere commissies, een bekend gegeven binnen de UWV-structuur. In commissievergaderingen worden relevante zaken besproken, die daarna in de raad aan de orde worden gesteld. De commissies en de raad stemmen zoveel mogelijk hun werkzaamheden op elkaar af. Hierdoor blijft de uitwisseling van informatie up-to-date. Ook wordt zo de voortgang in verband met actuele zaken en toekomstige ontwikkelingen gewaarborgd.

Jan Taco Bosma, voorzitter Cliëntenraad Overijssel & Gelderland NoordNieuws uit de raad